Nyheter Jul 2008

Kjære venner og interessenter av JORDSAMVIRKET

(et mer utfyllende brev med nyheter fra BALDRON finner du på www.baldron.com/nyheter) Advent og stille snøfall over skog og mark minner oss om at stillhet og ro og tid for ettertanke og fremblikk nærmer seg. Adventstiden innebærer opprydding, avvikling og forberedelse til en stille juletid. For oss har 2008 vært et uhyre begivenhetsrikt år, med mange nye impulser, kontakter og beslutninger. Mye av det vi har puslet med de siste årene har tatt mer konkret form – og krever etter hvert at vi gir det mer av vår tid. Hva er viktigst? Vi må vel alle bedrive kontinuerlig indre opprydding for å sikre oss at kreftene settes riktig inn, så vi også kan beholde kraft og glede i hverdagen. Det er ikke vanskelig å se at mange sliter med å ha overskudd til å klare mer enn det mest nødvendige. At mye av dette skyldes ytre faktorer som dårlig kvalitet på mat og vann, belastende omgivelser med høye strålingsverdier og stressende og krevende livssituasjoner, begynner å bli stadig mer tydelig. På alternativmessen fikk vi uventet stor respons. Strømmen av henvendelser var overveldende stor: Vi hadde konstant kø rundt oss, selv med tre stands og mange gode hjelpere. Tusen takk til dere som hjalp oss! Heldigvis hadde vi godt vann for hånden hele tiden… Av BALDRON og JORDSAMVIRKET sine samlete inntekter kunne vi etter messen overføre 33 500 kr til Svartjordfondet. Over 12000 kr. går til Flowfondet. Salget av karafler og vannvirvlere har pågått hele året. Det er hyggelig å kunne selge noe som gjør godt i alle retninger: De som får pengene gleder seg og de som kjøper karafler merker at vannet gjør godt og at de drikker mer, samtidig som de gleder seg over en vakker karaffel på bordet. Etter hvert har det blitt en svært populær gave. Nå strømmer julegavebestillingene inn. Kanskje er det en ide for deg også? Kuer og kalver vandrer i en jevn strøm gjennom Svartjordfondet ned til Ukraina. En kalv er også en fin gave! Kuene som ble kjøpt inn i sommer og høst er bedekket, og begynner kalvingen i februar/mars. Det står 20 kyr i fjøset. Vi kan nå kjøpe noen flere. I februar reiser Marianne ned med navnetavlene, slik at de ikke har nummer, men får ordentlige navn! To kvinner fra landsbyen har ansvaret for dem, og i januar kommer Manuel og Eva Maria som skal bygge opp melkeproduksjonen og meieriet. Pengene fra karaflene skal brukes til å ruste opp fjøset for melkeproduksjon. I dag overførte vi 50 000 kroner! Kuer og vann, hand i hand… Når adventstiden er over, pakker Ralph Raphael og Marianne sine snippesker og drar til Tyskland for å feire en stille jul med venner på en mølle utenfor Berlin. Vi har god plass i kofferten, slik at vi kan fylle den med inntrykk, nye vennskap og kontakter. Denne jula er vi altså ikke å treffe, men vi kommer sterkere tilbake i det nye året! I mellomtiden ønsker vi alle en inderlig, gledelig og fredfylt jul, med næring for både kropp, sjel og ånd!

De aller beste hilsener fra oss i JORDSAMVIRKET og BALDRON!

Marianne og Ralph Raphael

PS. Vi er opptatt av å få ut nyhetsbrevet til alle som er interessert i det – ikke mer og ikke mindre. Bare si ifra (via mail) hvis du ikke ønsker å motta nyheter fra oss. Samtidig jobber vi med å tilpasse utsendingene enda bedre til de enkeltes interesser og behov: Send oss gjerne en melding hvis du er interessert i et bestemt av våre arbeidsområder (EL, essenser, vann, seminarer, Jordsamvirket…)

Nyheter Sommeren 2008

Etter en usedvanlig tørr og varm forsommer her sør, har vi endelig fått litt etterlengtet regn. Jorda står grønn og blomstrende rundt oss og minner oss om hvor velsignet heldige vi er som kan nyte en slik frodig natur. Samtidig blir det da ekstra påtrengende å tenke på alt denne jorda vår utsettes for i vår tid:  At vi har skapt en matkrise som gjør at millioner av mennesker sulter.  At vi hugger ned urskog for å dyrke biobrensel, sprøyter jorda og manipulerer såkornet og alle de andre underlig livsfremmede påfunnene vi mennesker pønsker ut. Vi er på leting etter en måte å se på som kan hjelpe til å forbinde oss med verden og våre omgivelser. Alle kan bidra der vi står med å skape en mer menneskevennlig, menneskeverdig jord. Det var temaet for Gunter Gebhards omfattende program denne våren: Å se med et tenkende hjerte. Gjennom virksomheten i de to ukene klarte vi å samle inn rundt 25 000 kroner til arbeidet med ”Skole uten klasserom” i Kaukasus. Det gjør at de har midler til å drive virksomheten videre til ut på høsten. Da kommer neste besøk til Norge. Gunter Gebhard holder foredrag på Mikaelistevnet i Vardø 26. -28. september. Helgen etter blir det et seminar i Oslo. Alle inntektene fra foredrag og seminarer går til prosjektet ”Skole uten klasserom” i Kaukasus. Det kan dere lese litt om i det intervjuet med Gunter Gebhard fra Anthroposophy Worldwide som vi har lagt ved her (på engelsk) eller her (på tysk). ”Skole uten klasserom” støttes av Flowfondet,. Dere kan også gå inn på hjemmesiden til fondet og lese mer: www.flowfond.org. Svartjordfondet som arbeider for å støtte prosjekter i Ukraina, arbeider videre. Her har vi for tiden en Ku-kampanje gående: Kjøp en ku eller gå sammen i et kulag! Gi kua navn og få bilde i posten til høsten. Kampanjen ligger på hjemmesiden til Jordsamvirket: www.freearth.org. BALDRON Dvergakademiet er det organisatoriske redskapet som står for gjennomføringen av arrangementene. De siste arrangementene i sommer var ”Klangen av St, Hans”. Dette musikalske møtet mellom klangen av naturen, tiden og mennesket var en usedvanlig og vakker opplevelse nettopp i de lyse, nordiske sommernettene. Arrangementene startet med noen dager med konsert og seminar i Vardø, og fortsatte i og utenfor Oslo i tiden rundt St. Hans. Som eget arrangement var det også en St. Hans feiring på Hvitsten, med bål og grilling, sang og lekende aktivitet med naturelementer.

Nyheter Høst 2008

”Kjøp en ku” kampanjen er i full sving!

Vi takker for en stadig økende strøm av gavepenger til Jordsamvirket/Svartjordfondet. Slik fylles fjøset i Bereshani med kuer, kviger og kalver!

Nyheter Påske 2008

”Kjøp en ku” kampanjen har startet!

Nå kan du kjøpe en ku til gården i Potutory og gi den navn. Du får bilde og beretning om kua di på e-post etter som hun vokser. Og et kulturbevis i posten. Lag et Kulag: Gå sammen med noen eller kjøp en del av en ku. Gi delen din navn: Fornavn, Mellomnavn eller etternavn… Gi Bud på Oksen! I tillegg til det du finner på kampanjesiden, er det en helt spesiell mulighet: Vi skal kjøpe en okse som skal bli den stolte far til mange kommende kalver etter hvert som kvigene kommer til gården… Han skal få drive på gamlemåten – uten bruk av reagensrør. Etter hvert får han 200 damer! Oksen koster kroner 5000,-. Den som kjøper ham, får også den ære å gi ham navn! Hvem vil kjøpe oksen? Gi bud! Oksekjøperen får et eget stamfarbevis.

Kuer er kultur!

For å få vite mer, klikk deg inn på kampanjesiden HER Vi takker for en jevn strøm av gavepenger til Jordsamvirket/Svartjordfondet: Hver måned setter en rekke mennesker fra hele Norge små eller mellomstore beløp inn på Svartjordfondets konto. Vi har til nå fått inn rundt 80.000 kroner. Slik kunne Jordsamvirket i september 2007 overføre 50 000 kroner for prosjektene våre i Ukraina. Det gikk spesielt til å forpakte et stort område i Vest-Ukraina (Bereshani) med 300 ha jord. Jorda er allerede pløyd og sådd og kan høstes til våren. Dette vil bli et sentralt sted med ringvirkninger for den videre utviklingen i hele området, med mange planer og involverte. Det blir spennende å følge det framover. I øyeblikket arbeider vi med søknader til UD for flere prosjekter.

Svartjordfondet har fått et søsken: Flowfond er etablert!

Flowfond har oppgaven å støtte levende pedagogikk og vital, bærekraftig teknologi i øst og vest. Kort sagt: alt som vokser fra og tjener den nyskapende flyten (”flow” )av voksende bevissthet i menneskeheten og naturen. Første prosjekt er ”skole uten klasserom” i Kaukasus: et pedagogisk alternativ for barn fra hele Russland som ikke fungerer i vanlig klasseromsundervisning. (mer om dette spennende prosjektet finner du nede – og også på en egen webside flowfond.org som er oppe og under utvikling..) Flowfond Konto nummer 1254 05 40274 Baldron Dvergakademiet selger for øvrig også vannkarafler til inntekt for Svartjordfondet og Flowfond. Gå inn på www.baldron.com   _______________________________________________

Nachrichten Juli 2008
Liebe Freunde und Akteure der Jordsamvirket
(Eine detailliertere Brief mit Nachrichten aus BALDRON gefunden auf www.baldron.com/nyheter) Advent und leise Schneefall über den Wald erinnert uns daran, dass die Stille und Ruhe und Zeit zum Nachdenken und nach vorne Blicken näher. Advent beinhaltet Bereinigung, die Stilllegung und die Vorbereitung auf eine ruhige Weihnachtszeit. Für uns war 2008 ein sehr ereignisreiches Jahr gewesen, mit vielen neuen Impulsen, Kontakten und Entscheidungen. Vieles, was wir mit den letzten Jahren getüftelt hat konkretere Form angenommen – und schließlich verlangen, dass wir ihm mehr unserer Zeit. Was ist am wichtigsten? Wir müssen sicherlich alle begehen gehende innere Reinigung zu gewährleisten, dass Kräfte richtig eingesetzt sind, so können wir auch Kraft und Freude im Alltag zu halten. Es ist nicht schwer zu sehen, dass viele kämpfen, um die Energie, um mehr als das Nötigste zu löschen müssen. Dass vieles davon durch externe Faktoren wie schlechte Qualität der Nahrung und Wasser, stressigen Umgebungen mit hohen Strahlungswerte und stressig und anspruchsvollen Situationen, beginnen, immer deutlicher geworden. Auf alternative Messe erhielten wir unerwartet große Resonanz. Der Strom von Anfragen war überwältigend: Wir hatten konstante Warteschlange um uns herum, sogar mit drei Ständen und vielen Helfern. Vielen Dank an alle, die uns geholfen! Zum Glück hatten wir gutes Wasser zur Hand die ganze Zeit … Durch BALDRON und Jordsamvirket Gesamtumsatzes konnten wir nach der Messe übertragen £ 33.500 an die Black Earth Fund. Über 12.000 kr. gehen Sie zu Fonds fließen. Verkauf von Dekanter und vannvirvlere hat das ganze Jahr über im Gange. Es ist schön, in der Lage, etwas, das gut in alle Richtungen tut verkaufen: diejenigen, die Geld bekommen, freut sich und diejenigen, die Dekanter kaufen feststellen, dass Wasser tut gut, und dass sie mehr trinken, während sie über einen schönen Karaffe auf dem Tisch Freude. Nach und nach hat sich ein sehr beliebtes Geschenk. Jetzt fließt Weihnachtsaufträge. Vielleicht ist es eine Idee für Sie auch? Kühe und Kälber zu Fuß in einem stetigen Strom durch die Black Earth Fund auf die Ukraine. Ein Kalb ist auch ein großes Geschenk! Die Kühe wurden im Sommer und Herbst gekauft werden gezüchtet und starten Kalben im Februar / März. Es gibt 20 Kühe im Stall. Wir können jetzt noch mehr zu kaufen. Im Februar reist Marianne sich mit Namen Platten, so dass sie nicht über Zahlen, aber immer richtiger Name! Zwei Frauen aus dem Dorf für sie verantwortlich ist, und im Januar, Manuel und Eva Maria, die erbauen will Milchproduktion und Milchprodukte. Das Geld aus der Karaffe wird die Milch Scheune renovieren. Heute übergeben wir 50.000 Kronen! Kühe und Wasser, Hand in Hand … Wenn Advent ist vorbei, Pakete Ralph Raphael und Marianne ihren Kragen Boxen und gehen nach Deutschland, um ein ruhiges Weihnachten mit Freunden in einer Papierfabrik vor den Toren Berlins feiern. Wir haben viel Platz im Koffer, so dass wir es mit Eindrücken, neuen Freundschaften und Kontakte zu füllen. Dieses Weihnachten sind wir daher nicht zu schlagen, aber wir kommen auch im neuen Jahr wieder stärker! In der Zwischenzeit wünschen wir allen ein herzliches, fröhlich und friedliches Weihnachtsfest, mit Nahrung für Körper, Geist und Seele!

Die besten Grüße von uns in Jordsamvirket und BALDRON!
Marianne und Ralph Raphael
PS. Wir sind bestrebt, sich aus der Newsletter für alle, die daran interessiert ist – nicht mehr und nicht weniger. Nennen Sie (per E-Mail), wenn Sie nicht möchten, dass Nachrichten von uns erhalten. In der Zwischenzeit arbeiten wir daran, Gesandte noch besser auf individuelle Interessen und Bedürfnisse anpassen: eine Nachricht, wenn Sie ein spezifisches Interesse unserer Arbeitsbereiche sind Senden Sie uns (EL, Essenzen, Wasser, Seminare, Jordsamvirket …)

News Sommer 2008
Nach einem ungewöhnlich warmen und trockenen Frühsommer hier Süden, haben wir endlich einige dringend benötigte regen. Erde grünt und blüht um uns und erinnern uns daran, wie glücklich wir sind gesegnet, die solche üppige Landschaft genießen können. Gleichzeitig, wenn zusätzliche intrusive Gedanken über all das unsere Erde in unserer Zeit ausgesetzt: dass wir eine Nahrungsmittelkrise, die Millionen von Menschen hungern macht erstellt. Dass wir abgeholzt Urwald auf Biokraftstoffe, Spritzen Boden wachsen und manipuliert den Samen und all die anderen seltsamen Leben fremd Possen wir Menschen zusammenbrauen. Wir sind auf der Suche nach einem Weg, um sich darum kümmern kann helfen, uns mit der Welt und unserer Umgebung zu verbinden. Jeder kann dazu beitragen, wo wir mit Ihnen, um eine menschlichere, menschenwürdiges Boden zu schaffen. Es war das Thema des Gunter Gebhards umfassendes Programm in diesem Frühjahr: Sehen mit einer denkenden Herzen. Durch Aktivitäten in den zwei Wochen gelang es uns, etwa 25 000 zu sammeln, um mit der “Schule ohne Klassenzimmer” im Kaukasus arbeiten. Das bedeutet, dass sie über die Mittel, um das Geschäft auf den Herbst zu betreiben. Dann das nächste Mal in Norwegen. Gunter Gebhard hält Vorträge auf Michaeli-Tagung in Vardo 26. -28. September. Das Wochenende, nachdem sie dort ein Seminar in Oslo. Der Erlös aus Vorlesungen und Seminaren gehen an das Projekt “Schule ohne Klassenzimmer” im Kaukasus. Dort können Sie ein wenig über sie im Interview mit Gunter Gebhard von Anthroposophie weltweit haben wir hier (in Englisch) hier angebracht oder (in deutscher Sprache) zu lesen. “Schule ohne Klassenzimmer” von Flow Fund unterstützt. Besuchen Sie auch die Website des Fonds und lesen Sie mehr: www.flowfond.org. Black Earth Fund, der Projekte in der Ukraine zu unterstützen, arbeiten arbeitet. Hier haben wir derzeit einen Ku-Kampagne Ruhe: Kaufen Sie eine Kuh oder gehen zusammen in einem Kulager! Geben Sie Kuh Namen und Bild erhalten mail bis Herbst. Die Kampagne ist die Website von Jordsamvirket: www.freearth.org. BALDRON Dwarf Academy ist ein Organisationstool, das für die Umsetzung der Vereinbarungen steht. Die jüngsten Ereignisse im Sommer war “The Sound of St, Hans.” Diese musikalische Begegnung zwischen der Klangfarbe der Natur, Zeit und Mensch war ein außergewöhnlich schönes Erlebnis und genau in den hellen, nordischen Sommernächte. Arrangements begann mit ein paar Tage mit Konzert und Seminar in Vardø, und setzte sich in Oslo und an anderer Stelle in der Zeit der Hochsommer. Als ein besonderes Ereignis war auch ein Mittsommerfest in Hvitsten mit Lagerfeuer und Grillabende, Gesang und spielerische Aktivität mit natürlichen Elementen.

Neuheiten Herbst 2008
“Kaufen Sie eine Kuh” -Kampagne ist in vollem Gange!
Wir danken Ihnen für immer mehr Strom von Geschenk Geld Jordsamvirket / Black Earth Fund. Um die Scheune Bere Hani mit Kühen, Färsen und Kälber zu füllen!

Nachrichten Ostern 2008
“Kaufen Sie eine Kuh” Kampagne hat begonnen!
Jetzt können Sie eine Kuh auf dem Bauernhof in Potutory und Namen zu kaufen. Sie erhalten das Bild und die Geschichte von der Kuh di E-Mail, wie sie wächst. Und eine kulturelle Beweise in der Aufzeichnung. Erstellen Sie eine Kulager: Gehen Sie mit jemandem oder kaufen ein Teil einer Kuh. Geben Sie der Section-Name: Erstens, Middle oder Nachname … Geben Gebot auf Bull! Zusätzlich zu dem, was Sie auf der Werbeseite zu finden, es ist eine ganz besondere Möglichkeit: Wir kaufen ein Ochse wird stolzer Vater von vielen kommenden Kälber Färsen, die auf den Hof zu sein … Er wird bekommen fahren auf die alte Weise – ohne den Einsatz von Rohren . Schließlich bekommt er 200 Damen! Die Stier NOK 5000, -. Wer ihn kauft, erhalten auch die Ehre, ihn Namen zu geben! Wer wird den Stier kaufen? Bieten! Bull Käufer erhält eine separate stamfarbevis.

Kühe ist Kultur!
Um mehr zu erfahren, klicken Sie sich durch Aktionsseite HIER Wir danken Ihnen für einen stetigen Strom von Geschenk Geld Jordsamvirket / Black Earth Fund: Jeden Monat bringt eine Menge Leute aus ganz Norwegen kleinen und mittleren Mengen in die Black Earth Fund Konto. Wir haben nun rund 80.000 Dollar erhalten. Wie konnte im September 2007 Jordsamvirket Transfer 50.000 Kronen für unsere Projekte in der Ukraine. Es ging insbesondere um einen großen Bereich in der Westukraine (Bere Hani) mit 300 mit Boden zu pachten. Erde ist bereits gepflügt und gesät und kann im Frühjahr geerntet werden. Dies wird eine zentrale Lage mit Folgen für die weitere Entwicklung des gesamten Gebietes, mit vielen Plänen und einbezogen werden. Es wird interessant sein, um die Zukunft zu folgen. Im Moment haben wir es mit Anwendungen arbeiten, um für mehrere Projekte UD.

Black Earth Fund hat ein Geschwister erhalten: Flussfonds eingerichtet!
Flussfonds hat die Aufgabe, leben Pädagogik und vital, nachhaltige Technologien in der Ost und West zu unterstützen. Kurz: alles, was aus wächst und dienen der innovative Fluss (“Flow”) des wachsenden Bewusstseins der Menschheit und der Natur. Das erste Projekt ist “Schule ohne Klassenzimmer” im Kaukasus: eine pädagogische Alternative für Kinder aus ganz Russland, die nicht in regelmäßigen Unterricht arbeiten. (Mehr zu diesem spannenden Projekt halten kann – und auch auf einer speziellen Website flowfond.org, die im Obergeschoss und Unterentwicklung ist ..) Durchfluss Fondskonto Nummer 1254 05 40 274 ​​Baldron Dwarf Academy vertreibt darüber hinaus auch Wasserkaraffe von Einkommen für die Black Earth Fund and Flow Fund. Gehen Sie in www.baldron.com