Momavlis Mitsa (Framtidsjord)- et georgisk modellprosjekt (norsk/Deutsch)

Weizen-JJ-12-06web

Initiativet «Momavlis Mitsa» (på norsk: Fremtidsjord) oppsto gjennom møte med hvete i Georgia. Franskfødte Jean-Jacques Jacob befant seg i 2005 (42 år og bosatt i Berlin) på en korsvei i livet, egentlig på vei til Sekem i Egypt. 14.april 2014 traff han «tilfeldigvis» (!) ved Isenheimer alteret til Grünewald, Rolande Le Bras som var på vei hjem til Georgia med en buss, for å videreføre sitt prosjekt med georgiske kvinner. Hun trengte en sjåfør til bussen, og da han hørte det, visste Jean-Jacques umiddelbart: «Jeg er sjåføren! I Sekem er allerede mye på gang; jeg skal kjøre bussen til Georgia og se meg om etter en bonde som arbeider med biologisk-dynamisk jordbruksmetode.» Og det var starten på reisen til Georgia, mai 2005.

Die Initiative „Momavlis Mitsa“ (auf Norwegisch: Fremtidsjord) entstand durch ein Treffen mit Weizen in Georgien. Der gebürtige Franzose Jean-Jacques Jacob stand 2005 (42 Jahre alt und in Berlin lebend) an einem Wendepunkt seines Lebens, eigentlich auf dem Weg nach Sekem in Ägypten. Am 14. April 2014 traf er „zufällig“ (!) am Isenheimer Altar von Grünewald, Rolande Le Bras, die mit dem Bus auf dem Heimweg nach Georgien war, um sein Projekt mit georgischen Frauen fortzusetzen. Sie brauchte einen Fahrer für den Bus, und als er das hörte, wusste Jean-Jacques sofort: „Ich bin der Fahrer! In Sekem ist bereits viel los; Ich fahre mit dem Bus nach Georgien und schaue mich nach einem Bauern um, der biologisch-dynamisch bewirtschaftet.“ Und das war der Anfang der Reise nach Georgien, Mai 2005.

Jean-Jacques forteller videre:

«Bonden måtte jeg ikke lete lenge etter; Gia Maschaidze (en georgier som arbeidet i Basel og akkurat var i Georgia) førte meg til agronomen Nodar Shinjiashvili, det den gang eneste mennesket som dyrket jorda si økologisk i den fruktbare østregionen Kakheti. Der spiste jeg brød, og oppdaget at jeg – som glutenallergiker – tålte brødet, selv om det var laget av hvete. Dette var det avgjørende møtet; med hvete, med godt brød, og jeg sa til ham: «Jeg kommer igjen, når vet jeg ikke, men jeg kommer igjen!»

Jean-Jacques fährt fort:

„Ich musste den Bauern nicht lange suchen; Gia Maschaidze (ein Georgier, der in Basel arbeitete und gerade in Georgien war) führte mich zum Agronomen Nodar Shinjiashvili, dem damals einzigen Mann, der den Boden biologisch in der fruchtbaren östlichen Region Kachetien anbaute. Dort habe ich Brot gegessen und festgestellt, dass ich als Glutenallergiker das Brot vertrage, obwohl es aus Weizen hergestellt wurde. Dies war das entscheidende Treffen; mit Weizen, mit gutem Brot, und ich sagte zu ihm: «Ich werde wiederkommen, wenn ich nicht weiß, aber ich werde wiederkommen!«

I august ble det et gjensyn med Wowa Khvitia, en georgisk venn fra deres felles tid i Tyskland. Wowa hørte til de menneskene som straks etter Berlinmurens fall spredte nye ideer for jord og mennesker i Georgia. Han kjente personlig nasjonalhelten Merab Kostava, antroposof og forfatter av den mye leste boken «Tanker om Georgias oppgave.» Merab Kostava hadde flere ganger sagt, ifølge Wowa: «Det biologisk-dynamiske jordbruket, jordbrukskulturen for det frie mennesket, er vesentlig for menneskene og landet.»

Im August gab es ein Wiedersehen mit Wowa Khvitia, einer georgischen Freundin aus ihrer gemeinsamen Zeit in Deutschland. Wowa war einer jener Menschen, die unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer neue Ideen für Land und Leute in Georgien verbreiteten. Er kannte persönlich den Nationalhelden Merab Kostava, Anthroposoph und Autor des viel gelesenen Buches „Gedanken zur Mission Georgiens“. Merab Kostava habe laut Wowa wiederholt gesagt: „Die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Kultur des freien Mannes, ist für das Volk und das Land wesentlich.“

Noen mennesker hadde tatt denne oppfordringen til sitt hjerte: En forsker ved et forskningsinstitutt for landbruk anla der de første forsøksfeltene. En yngre georgier som hadde arbeidet som praktikant hos Maria Thun kom til, og ikke minst kornforedleren Georg-Wilhelm Schmidt, hvis far Martin Schmidt var til stede ved grunnleggelsen av det Biologisk-dynamiske landbruket i Koberwitz. Disse hadde foredlet rug ved nye metoder, basert på rytmer – et arbeid som de i de kommende årtiene hadde videreført med hell.

Diesen Aufruf hatten sich einige zu Herzen genommen: Ein Forscher an einem Forschungsinstitut für Landwirtschaft legte dort die ersten Versuchsfelder an. Ein jüngerer Georgier, der als Praktikant bei Maria Thun gearbeitet hatte, kam dazu, und nicht zuletzt der Getreideverarbeiter Georg-Wilhelm Schmidt, dessen Vater Martin Schmidt bei der Gründung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft in Koberwitz dabei war. Diese hatten Roggen nach neuen, auf Rhythmen basierenden Methoden verarbeitet – eine Arbeit, die sie in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich fortgeführt hatten.

I denne tiden forberedte Jean-Jacques Jacob flyttingen til Georgia, etter avtale med Jean-Michel Florin fra landbruksseksjonen ved Goetheanum, og med de erfarne biodynamikerne Rainer Sax og Nicolas Joly som rådgivere. Også kretsen av mennesker som etter Georg-Wilhelm Schmidts død hadde videreført hans arbeid, var trukket inn.

In dieser Zeit bereitete Jean-Jacques Jacob in Absprache mit Jean-Michel Florin von der landwirtschaftlichen Sektion am Goetheanum, und mit den erfahrenen Biodynamikern Rainer Sax und Nicolas Joly als Berater den Umzug nach Georgien vor. Auch der Kreis derer, die seine Arbeit nach dem Tod Georg-Wilhelm Schmidts fortgeführt hatten, war einbezogen worden.

Marius Hörner, som hadde lært foredling av kornsorter gjennom rytmer og stedskifte hos Georg-Wilhelm Schmidt, viste Jean-Jacques Jacob hele samlingen sin – og som høydepunkt det for ham viktigste kornet som for åtti år siden var innsamlet i Georgia av en tysker. «Kan du bringe dette kornet tilbake til sitt hjemland og dyrke det der?» var hans spørsmål. Han gav ham noen få korn med på veien og anbefalte ham hvis mulig å så dette for videre foredling på påskesøndag. Og Jean-Jacques gav sitt ord: «Jeg skal gjøre alt jeg kan.». Og slik begynte den eventyrlige flyttingen av mennesker, kunnskap – og korn:

Marius Hörner, der bei Georg-Wilhelm Schmidt gelernt hatte, Getreidesorten durch Rhythmen und Ortswechsel zu verarbeiten, zeigte Jean-Jacques Jacob seine gesamte Sammlung – und als Highlight das für ihn wichtigste Getreide, das vor achtzig Jahren von einem deutschen in Georgien gesammelt wurde. «Kannst du dieses Getreide in seine Heimat zurückbringen und dort anbauen?» war seine Frage. Er gab ihm einige Körner mit auf den Weg und empfahl ihm, diese möglichst am Ostersonntag zur Weiterverarbeitung auszusäen. Und Jean-Jacques gab sein Wort: «Ich werde alles tun, was ich kann.». Und so begann die abenteuerliche Bewegung von Menschen, Wissen – und Getreide: 

Etter palmesøndag ville Jean-Jacques bryte opp fra Colmar for å reise til Georgia. Men bussen var ikke lenger var tilgjengelig, og måtte de på kort tid kjøpe en ny buss – noe som ble mulig gjennom et kortvarig venne-lån. Dermed kunne den rundt 4500 km lange turen endelig begynne ved midnatt tirsdagen etter, til og med sammen med en ung medreisende. Ville de kunne klare å få kornet i jorda til rett tid? Etter eventyrlige hindringer på reisen gjennom Sveits og Italia, med ferge over Adriaterhavet, gjennom Hellas og Tyrkia, landet de omsider i Øst-Georgia. Her, i hovedregionen for hvetedyrking, et prehistorisk sentrum i den såkalte «fruktbare halvmåne», kunne de endelig fullføre utsåingen – påskesøndag!

Nach Palmsonntag wollte Jean-Jacques Colmar verlassen, um nach Georgien zu reisen. Doch der Bus war nicht mehr verfügbar, und sie mussten in kurzer Zeit einen neuen Bus kaufen – was durch einen kurzfristigen Freundeskredit möglich wurde. So konnte die rund 4.500 km lange Reise am darauffolgenden Dienstag endlich um Mitternacht beginnen, auch mit einem jungen Mitreisenden. Würden sie das Getreide zum richtigen Zeitpunkt in den Boden bringen können? Nach abenteuerlichen Hindernissen auf der Reise durch die Schweiz und Italien, per Fähre über die Adria, durch Griechenland und die Türkei, landeten sie schließlich in Ostgeorgien. Hier, im Hauptgebiet des Weizenanbaus, einem prähistorischen Zentrum im sogenannten «fruchtbaren Halbmond», konnten sie endlich die Aussaat abschließen – Ostersonntag!

Siden gikk det videre. Fra 2010 fant de det endelige stedet: ved foten av det mytiske Kaukasus, der Prometeus var festet til berget. Et hus med en hektar land ble kjøpt ved hjelp av en gave fra foreningen ACACIA. (Et sveitsisk fond for utviklingssamarbeid). Endelig ble foreningen «Momavlis Mitsa» grunnlagt.

Dann ging es weiter. Ab 2010 fanden sie den endgültigen Ort: am Fuße des mythischen Kaukasus, wo Prometheus am Felsen befestigt war. Mit Hilfe einer Spende des Vereins ACACIA wurde ein Haus mit einem Hektar Land gekauft. (Ein Schweizer Fonds für Entwicklungszusammenarbeit). Schließlich wurde der Verein „Momavlis Mitsa“ gegründet.

Tisch-G-M-12-04web

Allerede vinteren 2008 hadde Jean-Jacques Jacob bakt brød og solgt på ukemarkedet i Tbilisi. Raskt vokste interessen for det gode, næringsrike brødet, og i oktober 2012 på det nye stedet, kunne brødet bakes i en selvbygget, stor, vedfyrt bakerovn. (Muliggjort ved en enkeltgave fra IONA-stiftelsen i Nederland.) Det begynte med 30-40 brød, i mellomtiden har det vokst til 170 brød fra egen hveteavling. Brødet blir bakt på fredag og solgt på eget marked sammen med produkter fra andre georgiske kolleger: Selvdyrket og kaldpresset solsikkeolje, grønnsaker, ost, naturlig, ufiltrert eplesaft osv. Kundegruppen (ca.90 % georgiere) vokser, det må nå bare produseres og bearbeides. I Georgia vokser korn, vin, sitrusfrukter, epler, pærer, fersken, meloner, fikener, oliven, valnøtter, hasselnøtter, mandler og mye mer.

Bereits im Winter 2008 hatte Jean-Jacques Jacob Brot gebacken und auf dem Wochenmarkt in Tbilisi verkauft. Das Interesse an dem guten, nahrhaften Brot wuchs schnell, und im Oktober 2012 konnte das Brot am neuen Standort in einem selbstgebauten, großen Holzofen gebacken werden. (Möglich gemacht durch eine einmalige Spende der IONA Stiftung in den Niederlanden.) Angefangen hat es mit 30-40 Broten, mittlerweile ist es auf 170 Brote aus eigener Weizenernte angewachsen. Das Brot wird am Freitag gebacken und zusammen mit Produkten anderer georgischer Kollegen auf dem eigenen Markt verkauft: selbst angebautes und kaltgepresstes Sonnenblumenöl, Gemüse, Käse, naturbelassener, unfiltrierter Apfelsaft etc. Die Kundengruppe (ca. 90 % Georgier) wächst, muss jetzt nur noch produziert und verarbeitet werden. In Georgien wachsen Getreide, Wein, Zitrusfrüchte, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Melonen, Feigen, Oliven, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln und vieles mehr.

Brot-Ofen13-01-18web

Det tragiske er at bondehåndverk og initiativkraft gikk tapt i sovjettida. Med «Momavlis Mitsa» vokser interessen igjen. I landsbyen arbeider de allerede med fire motiverte familier. Et seminar om skånsom jordbearbeiding ble avholdt i november 2014. I samarbeid med DEZA (Sveitsisk kooperasjon i Georgia) bygges det nå opp en læreplan for bondeyrket.

Die Tragödie besteht darin, dass bäuerliche Handwerkskunst und Initiative in der Sowjetzeit verloren gingen. Mit „Momavlis Mitsa“ wächst das Interesse erneut. Im Dorf arbeiten sie bereits mit vier motivierten Familien zusammen. Im November 2014 fand ein Seminar zur schonenden Bodenbearbeitung statt. In Zusammenarbeit mit der DEZA (Schweizerische Zusammenarbeit in Georgien) wird nun ein Curriculum für den landwirtschaftlichen Beruf entwickelt.

Georgia har mange ressurser; overalt finnes muligheter og potensial for utvikling. Prosjektet møtes av håp og interesse fra familiene i landsbyen, som jo lever av selvforsørging. En ny miljø- og menneskevennlig landbrukskultur i Georgia er grunnlaget for en verdig tilværelse. Oppreistheten for denne oppgaven i Georgia formidles av hvete-brødet.

Georgien hat viele Ressourcen; überall gibt es chancen und entwicklungspotenziale. Das Projekt stößt bei den Familien im Dorf, die von der Selbstversorgung leben, auf Hoffnung und Interesse. Eine neue umwelt- und menschenfreundliche Agrarkultur in Georgien ist die Grundlage für ein menschenwürdiges Dasein. Die Aufgerichtetkeit dieser Aufgabe in Georgien wird durch das Weizenbrot vermittelt.